Historia

Studenckie Koła Naukowe zostały założone na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym na przełomie roku 1952/53. Miały charakter specjalistyczny zawodowo i przypominały koła zainteresowań. Niedosyt informacji oraz praktycznego działania w ramach programu studiów, potrzeba szkolenia w zakresie dialektycznego ujmowania zjawisk, nadawania właściwego kierunku rodzącym się inicjatywom inspirował studentów do szukania możliwości uzupełnienia swojej wiedzy w studenckim ruchu naukowym.

W roku 1953 Studenckie Koła Naukowe działały przy Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych, Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Zakładzie Farmakologii, Klinice Chirurgii Dziecięcej oraz przy Katedrze Fizjologii. W roku akademickim 1955/56 powstało Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrycznej, a rok później przy II Klinice Chirurgicznej.

Od 1954 roku regularnie organizowane były sesje naukowe, obozy społeczno-naukowe oraz konferencje teoretyczno-naukowe. Każdy rok działalności SKN-ów przynosił wiele sukcesów. Prace naukowe były wysoko oceniane, a autorów referatów wygłaszanych na konferencjach zapraszano na Międzynarodowe Seminaria Studentów Medycyny.

Studenckie Towarzystwo Naukowe – nową strukturę organizacyjną powołano z inicjatywy studentów: Józefa Sudakiewicza, Cezarego Fryzego, Jerzego Wójcickiego i Bolesława Górnickiego 9 grudnia 1953 roku. Zmiana ta polepszyła koordynację pracy pomiędzy Kołami oraz plan działania w poszczególnych zespołach.

Cele i metody funkcjonowania oraz zasady organizacji zawarto w Statucie STN-u. Nadrzędna idea towarzystwa została określona jako budzenie naukowych zainteresowań i przygotowanie do pracy naukowo-nadawczej, a w szczególności pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu nie objętego programem nauczania, podnoszenie kwalifikacji studentów dla przygotowania przyszłej kadry pracowników medycznych w Polsce.

Pierwszy Zarząd STN pod przewodnictwem Józefa Sudakiewicza przetrwał od roku 1953 do roku 1955. Dzieje kół naukowych do roku 1962 są w większości nieznane, wiadomo jednak, że w 1961 roku SKN działało przy zakładzie Anatomii Patologicznej (opiekun: doc. dr hab. med. Stanisław Woyke). W latach 1954-1968 STN i SKN podlegały Komisji Nauki RU ZSP, a następnie do roku 1980 RU SZSP. W roku 1969 utworzono Uczelnianą Radę SKN przy RU ZSP z Sekretarzami: Ireneuszem Kojderem i Danutą Karczewicz. W tym samym roku powołana została Rada Programowa SKN. W dniu 15 grudnia 1972 roku Studenckie Towarzystwo Naukowe zostało reaktywowane, a na jego czele stanął Marek Gasiun. 13 grudnia 1981 roku dekret o stanie wojennym doprowadził do rozwiązania Towarzystwa, które już 16 grudnia 1982 roku zostało ponownie reaktywowane.

Działalność organizacji polegała w dalszym ciągu na koordynacji i nadzorowaniu pracy naukowej studentów skupionych w studenckich kołach naukowych. Organizowano uczelniane sesje, ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje naukowe, „białe niedziele”, obozy społeczno-naukowych, wydawano Zeszyty Naukowe STN. Rozpoczęto również organizację nauki języków obcych, współpracę z innymi stowarzyszeniami naukowymi studentów akademii medycznych nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Nad działalnością i sprawnym funkcjonowaniem Studenckiego Towarzystwa Naukowego czuwają kuratorzy. Od momentu założenia organizacji osiągnięcia są niezliczone, natomiast pewne jest, że ogromna ich część nie zapisała by się na kartach historii, gdyby nie opieka kuratorów, którzy bacznie śledzili każdy krok organizacji, służąc radą i pomocą. Pierwszym kuratorem Studenckiego Towarzystwa Naukowego został prof. dr hab. med. Bolesław Górnicki, jego kadencja trwała od roku 1953 do roku 1959. Do roku 1971 funkcję kuratora pełnił doc. dr hab. med. Stanisław Woyke. Niespełna roczna działalność, od 1971 do 1972 roku, przypadła doc. dr hab. med. Józefowi Hałasie. W tym samym roku funkcja kuratora przeszła w ręce doc. dr hab. med. Zbigniewa Pilawskiego, a 8 lat później, w roku 1980 funkcję tę objął prof. dr hab. med. Cezary Fryze. Od roku 1988 kuratorem STN-u był prof. dr hab. n. przyr. Zygmunt Machoy. W 1991 roku stanowisko kuratora zostało objęte przez prof. dr hab. med. Wenancjusza Domagałę, w 2006 roku – przez prof. dr hab. n. med. Barbarę Wiszniewską, w 2011 roku – przez prof. dr hab. n. med. Dariusza Chlubka. Od 2017 roku funkcję kuratora STN pełni dr hab. n. med. prof. PUM Jerzy Sieńko.

Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego jest organizacją działającą dzięki ogromnej rzeszy studentów, poszerzających swoje zawodowe zainteresowania, żądnych wiedzy oraz nowych doświadczeń, jednocześnie pełnych pasji, którzy swój czas wolny pragną poświęcić na pracę naukową. Dążymy do tego, aby następne lata funkcjonowania STN-u były coraz bogatsze w nowe sukcesy, a aktywna działalność, rzetelna praca i szczery wysiłek przyniosły za sobą kolejne osiągnięcia.