WYBORY DO ZARZĄDU STN PUM ELECTIONS TO THE STN PUM BOARD

ELECTIONS TO THE STN PUM BOARD

WYBORY DO ZARZĄDU STN PUM

DEADLINE ZGŁOSZEŃ: 15.10.2022.

Wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego PUM prosimy o wysłanie zgłoszenia do dnia 15.10.2022. (do 23:59) na adres mailowy: stnpum@gmail.com

Wzór zgłoszenia:

Imię i nazwisko:

Kierunek i rok studiów:

Czym chciałbym/chciałabym zajmować się będąc członkiem Zarządu STN PUM:

Kandydaci muszą być członkami STN i nie mogą być członkami zarządu innych organizacji studenckich

Podstawowe zadania członka zarządu: czynny udział w organizacji konferencji, warsztatów, w przeprowadzaniu rejestracji Studenckich Kół Naukowych.

Kadencja członka Zarządu trwa dwa lata.

Wybory odbędą się 17.10.2022r. w Bibliotece Głównej PUM al. Powstańców Wielkopolskich 20

Jeśli liczba kandydatur będzie mniejsza niż wakatów możliwe jest pominięcie etapu głosowania i zakwalifikowanie wszystkich kandydatów jako członków Zarządu.

W razie pytań prosimy o kontakt

APPLICATION DEADLINE: 15.10.2022.

All persons interested in joining the Board of the PUM Students’ Scientific Society are asked to send their application by 15.10.2022 (until 23:59) by email: stnpum@gmail.com

Application template:

Name:

Course and year of study:

What I would like to do being a member of the STN PUM Board:

Candidates must be members of the STN and cannot be board members of other student organisations

The main tasks of a board member: active participation in the organisation of conferences, workshops and registration of Student Scientific Circles.

The term of office of a Board member is two years.

Elections will take place 17.10.2022r. at PMU Main Library al. Powstańców Wielkopolskich 20. If the number of candidates is lower than the number of vacancies, it is possible to skip the voting stage and qualify all candidates as members of the Board.

If you have any questions feel free to contact us!