<English version below>
Witamy wszystkich studentów kierunków medycznych i zapraszamy na udział w naszej studenckiej konferencji naukowej STN PUM!
Cieszymy się, że w tym roku będziemy mogli dla Was ponownie organizować konferencję, na której będziecie mieli okazję przedstawić swoje prace naukowe naszym studentom oraz wykładowcom Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 17-18 marca w naszym rektoracie przy ulicy Rybackiej 1 w Szczecinie.
ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW:
Uczestniczenie w konferencji może zarówno czynne jako prelegent, jak i bierne jako słuchacz. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem poniżej podanego formularza. W przypadku uczestnictwa czynnego można prezentować wiele prac na różnych sesjach. Opłata również obejmuje poczęstunek oraz upominki, a także w przypadku wygrania sesji – nagrodę pieniężną.
Link do zgłoszenia uczestników: https://forms.office.com/e/LFD30B77XH
Termin zgłoszenia: 10.03.2023
ZGŁASZANIE ABSTRAKTÓW:
Abstrakty będą również zgłaszane przez formularz przez uczestników czynnych. Wszystkie informacje dotyczące abstraktu dostępne są w formularzu i regulaminie.
Link do zgłoszenia abstraktu:
https://forms.office.com/e/m5bKVWa3ux
Termin zgłoszenia: 28.02.2023
OPŁATY:
Koszt uczestnictwa czynnego wynosi 80zł, a uczestnicwa biernego – 40zł.
Wpłaty należy dokonać na numer konta: 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752
Tytuł przelewu: Konferencja STN 2023 – imię i nazwisko.
Dane: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
Termin: 10.03.2023
REGULAMIN:
W regulaminie zawarte są wszystkie informacje dotyczące konferencji. Prosimy się o zapoznanie się z nim wszystkich uczestników konferencji.
Link do regulaminu: Regulamin konferencji
Wszystkie szczegóły dotyczące naszego wydarzenia będą publikowane na bieżąco w osobnych postach, także prosimy wszystkich chętnych, aby kliknęli „wezmę udział” w wydarzeniu, aby nic nie umknęło!
Pozdrawiamy,
Studenckie Towarzystwo Naukowe PUM
———————————————————–
We would like to welcome all medical students and invite you to participate in our STN PUM student scientific conference!
We are happy that this year we will be able to organize a conference for you again, where you will have the opportunity to present your scientific work to our students and lecturers of the Pomeranian Medical University in Szczecin.
This year, the conference will be held on March 17-18 at our rector’s office at 1 Rybacka Street in Szczecin.
REGISTRATION OF PARTICIPANTS:
Participation in the conference can be either active as a speaker or passive as a listener. Registration takes place via the form below. In the case of active participation, multiple papers can be presented at different sessions. The fee also includes catering and souvenirs, and in case of winning a session – a cash prize.
Link to register participants: https://forms.office.com/e/LFD30B77XH
Application deadline: 10.03.2023
ABSTRACT SUBMISSION:
Abstracts will also be submitted through the form by active participants. All information about the abstract is available in the form and regulations.
Link to abstract submission:
https://forms.office.com/e/m5bKVWa3ux
Deadline for submission: 28.02.2023
FEES:
The cost of active participation is 80 PLN, and passive participation – 40 PLN.
Payments should be made to the account number: 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752
Transfer title: STN 2023 Conference – first and last name.
Details: Pomeranian Medical University in Szczecin, 1 Rybacka St., 70-204 Szczecin
Deadline: 10.03.2023
REGULATIONS:
The regulations contain all information about the conference. We ask all conference participants to familiarize themselves with it.
Link to the regulations: Conference regulations
All the details of our event will be published on a regular basis in separate posts, also we ask all those who are interested to click „I will participate” in the event, so that nothing will be missed!
Greetings,
PUM Student Scientific Society