Rejestracja Studenckich Kół Naukowych

 

[ENGLISH BELOW]

Drodzy studenci!
Rozpoczynamy  na rok akademicki 2020/2021. W związku z przepisami RODO, musieliśmy zmienić zasady rejestracji, dlatego prosimy o zapoznanie się z tegorocznymi przepisami.
DLA PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ:
KROK 1 – REJESTRACJA KÓŁ PRZEZ PRZEWODNICZĄCYCH (do 8.11.2020)
Przewodniczących kół prosimy w wypełnienie formularza Step_1_SKN, który znajdziecie pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1rgBMuceEIILZ2lUnwuIppISPZltgZpmF/view?fbclid=IwAR0f3MsPTvcY1rqsvPHzndiSWeJcxxMIOC6WBaXcmsYw4TboiWygFelSk0U
I wysłanie go jako załącznik mailem na adres stn@edu.pum.edu.pl w tytule wpisując nazwę SKN. Pozwoli to nam na umieszczenie informacji o kołach na naszej stronie internetowej, dzięki czemu nowi członkowie będą mogli dowiedzieć się o waszych kołach. Podczas wypełniania formularza prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO.
KROK 2 – ZGŁOSZENIE LISTY CZŁONKÓW ORAZ UZYSKANIE ZGODY KIEROWNIKA (do 29.11.2020)
W drugim kroku, przewodniczących prosimy o wypełnienie formularza Step_2_SKN, który znajdziecie pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1XLF1sTSwDFkf9Zum7QQ9sX7gpTCJ5CrG/view?fbclid=IwAR09Yxx7BZlDvCMsyueI3Meu0gyw3NaVz10nU0_fT0G6PAwYF7JhdOroZxc
I zaniesienie go do naszej siedziby na Rybackiej, wraz z potwierdzeniami wpłat wszystkich członków – wydrukowane potwierdzenia przelewu.
DLA CZŁONKÓW KÓŁ:
Lista SKN na rok 2020/2021 (SKN List): http://stn.pum.edu.pl/blog/skn/
Postaramy się ją aktualizować na bieżąco, w miarę rejestracji nowych kół naukowych. Pamiętajcie, że członkami mogą być studenci, jak i absolwenci do roku po skończeniu studiów. Możecie być członkami dowolnej liczby kół.
Każdy z członków powinien do 22.11.2020 wpłacić składkę członkowską na konto PUM (dane do przelewu poniżej), w wysokości 25 zł, niezależnie od liczby kół, których jest członkiem (składka dotyczy również przewodniczących kół). Potwierdzenie wpłaty prosimy przekazać do każdego z przewodniczących kół, których jest się członkiem. Przewodniczący z kolei załączą je wraz z formularzem rejestracji w Kroku 2 i przekażą do biura STN na Rybackiej.
DANE DO PRZELEWU:
Wpłaty w wysokości 25zł (niezależnie od ilości SKN-ów, do których się zapiszesz) należy kierować na numer konta:
06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 (Santander)
„STN składka 20/21- imię i nazwisko”
Dane: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.
W razie pytań prosimy o kontakt na facebooku lub na adres e-mail: stn@edu.pum.edu.pl
[ENGLISH VERSION]
Dear students!
We are starting the registration of Student Research Clubs (SKN) for the 2020/2021 academic year. Due to the GDPR regulations, we had to change the registration rules, so please read this year’s regulations carefully.
FOR CHAIRMEN:
STEP 1 – REGISTRATION OF SKN BY THE CHAIRMAN (until November 8, 2020)
The chairmen of the SKN are asked to fill in the Step_1_SKN form, which you can find at:
https://drive.google.com/file/d/1rgBMuceEIILZ2lUnwuIppISPZltgZpmF/view?fbclid=IwAR3jzuF2U3h963aAIjRI9TPs0xSlSQBt_ZB2dtb-G9uU1QNlaDW9ZsBEQBk
Please send it as an attachment by e-mail to the address stn@edu.pum.edu.pl, entering the name of SKN in the title. This will allow us to put information about the research clubs on our website so that new members can find you.
STEP 2 – SUBMITTING A LIST OF MEMBERS AND OBTAINING THE DEPARTMENT’S PERMISSION (until November 29, 2020)
In the second step, the presidents are asked to fill in the Step_2_SKN form, which you can find at:
https://drive.google.com/file/d/1XLF1sTSwDFkf9Zum7QQ9sX7gpTCJ5CrG/view?fbclid=IwAR3scpP6woOCCfSdxzF_aknUugyMNmhUXmBd5AG3nEr4U8M6bmmdxl_kWrc
Please bring it to our headquarters on Rybacka Street, along with payment receipts of all members – printed transfer confirmations.
FOR MEMBERS OF THE SKN:
The list of research clubs is available here (the link will be available starting Friday, October 16).
We will try to update it on a regular basis as new research clubs are registered. Remember that members can be students and graduates up to a year after graduation. There is no upper limit on how many SKN’s you can join.
Each member should pay a membership fee to the PMU account (transfer details below) by 22/11/2020, in the amount of PLN 25, regardless of the number of clubs they are a member of (the fee also applies to chairmen of the clubs). Please provide the confirmation of payment to each of the chairmen you cooperate with. The presidents will, in turn, attach them to the registration form in Step 2 and submit them to the STN office on Rybacka Street.
BANK TRANSFER DETAILS:
Payments in the amount of PLN 25 (regardless of the number of SKNs to which you sign up) should be directed to the account number:
06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 (Santander)
„STN membership fee 20 / 21- name and surname”
Pomeranian Medical University in Szczecin, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.
If you have any questions, please contact us on Facebook or by e-mail: stn@edu.pum.edu.pl